Järvirajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

Jarvi
JarviSaannostely Säännöstelyhankkeisiin liittyvät järvet ja järven säännöstelyä koskevia tietoja, jos järvi on säännöstelty. Säännöstelyhanke voi koskea useampaa järveä. Ihan kaikkiin säännöstelyhankkeisiin ei liity yhtään järveä.
LuvanhaltijaValtio Valtion säännöstelylupien luvanhaltijoina mahdolliset organisaatiot.Ympäristöjallinnon organisaatioita taulusta hakemisto..YmphalOrganis ja lisäksi maa- ja metsätalousministeriö
Saannostely Säännöstelyhankkeet.
SaannostelyLupapaatos Säännöstelyhankkeelle annetut lupapäätökset.
SaannostelyTyyppi Säännöstelyhankkeiden luokittelu. Kaikki Saannostely-taulussa olevat saannostelyt eivät ole voimassa tai eivät ole varsinaisia vesilain mukaisia säännöstelyjä. Voimassa olevat vesilain mukaiset säännöstelyt ovat id:llä 1.
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface

Jarvi

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Jarvi
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Jarvi(59102)
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Jarvi(59102)/JarviSaannostely
H_Kunta_Id Int16 Kunnan johon järven "keskipiste" osuu, id.
H_Vesal_Id Int32 Vesistöalueen johon järvi osuu, id.
H_VesienhoitoAlue_Id Int32
Jarvi_Id (Key) Int32 Järven yksilöivä id-tunnus
JarviSaannostely JarviSaannostely
Karttalehti String Vanhan kaistakoordinaattijärjestelmän mukainen karttalehti, jolle järven "keskipiste" osuu.
KoordErLat String Järven "keskipisteen" pohjoiskoordinaatti EUREF-FIN astekoorinaatteina, asteina ja desimaaleina.
KoordErLong String Järven "keskipisteen" itäkoordinaatti EUREF-FIN astekoorinaatteina, asteina ja desimaaleina.
KoordErTmIta Int32 Järven "keskipisteen" itäkoordinaatti ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.
KoordErTmPohj Int32 Järven "keskipisteen" pohjoiskoordinaatti ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa.
KoordPKIta Int32 Järven "keskipisteen" itäkoordinaatti kaistakoordinaatistossa.
KoordPKPohj Int32 Järven "keskipisteen" pohjoiskoordinaatti kaistakoordinaatistossa.
KoordYKIta Int32 Järven "keskipisteen" itäkoordinaatti yhtenäiskoordinaatistossa.
KoordYKPohj Int32 Järven "keskipisteen" pohjoiskoordinaatti yhtenäiskoordinaatistossa.
KorkeusN2000 String Järven vedenpinnan likimääräinen taso N2000-korkeusjärjestelmässä.
Korkeustaso String Järven vedenpinnan likimääräinen taso N60-korkeusjärjestelmässä.
KuntaNimi String
Nimi String Järven nimi maastokartoilla.
Nro String 1990-luvulla valmistuneen valuma-aluejakonumeroinnin mukainen järvinumero.
Rantaviiva Double Järven rantaviivan pituus kilometreinä perustuen maanmittauslaitoksen 1:20000 mittakaavaiseen rantaviiva-aineistoon 1990-luvun lopulta.
Rantaviiva10000 Double Järven rantaviivan pituus kilometreinä perustuen maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon.
SyvyysKeski Double Luotausaineistoon ja Luotaus-taulussa ilmoitettuun vedenpinnan korkeuteen (Luotaustaso) perustuva järven keskisyvyys metreinä.
SyvyysSuurin Double Luotausaineistoon ja Luotaus-taulussa ilmoitettuun vedenpinnan korkeuteen (Luotaustaso) perustuva järven suurin syvyys metreinä.
SyvyysSuurinKoordErLat String Järven suurimman syvyyden sijainnin pohjoiskoordinaatti asteina ja sen desimaaleina EUREF-FIN-järjestelmässä.
SyvyysSuurinKoordErLong String Järven suurimman syvyyden sijainnin itäkoordinaatti asteina ja sen desimaaleina EUREF-FIN-järjestelmässä.
SyvyysSuurinKoordErTmIta Int32 Järven suurimman syvyyden sijainnin itäkoordinaatti ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.
SyvyysSuurinKoordErTmPohj Int32 Järven suurimman syvyyden sijainnin pohjoiskoordinaatti ETRS-TM35FIN-järjestelmässä.
SyvyysSuurinKoordYKIta Int32 Järven suurimman syvyyden itäkoordinaatti yhtenäiskoodinaatistossa.
SyvyysSuurinKoordYKPohj Int32 Järven suurimman syvyyden pohjoiskoordinaatti yhtenäiskoodinaatistossa.
Tilavuus Double Luotausaineistoon ja Luotaus-taulussa ilmoitettuun vedenpinnan korkeuteen (Luotaustaso) perustuva järven tilavuus tuhansina kuutiometreinä.
VesalNimi String
Vesiala Double Järven vesipinta-ala hehtaareina perustuen maanmittauslaitoksen 1:20000 mittakaavaiseen rantaviiva-aineistoon 1990-luvun lopulta.
Vesiala10000 Double Järven pinta-ala hehtaareina perustuen maanmittauslaitoksen maastotietokannan rantaviiva-aineistoon.
VesienhoitoAlueNimi String

JarviSaannostely

Säännöstelyhankkeisiin liittyvät järvet ja järven säännöstelyä koskevia tietoja, jos järvi on säännöstelty. Säännöstelyhanke voi koskea useampaa järveä. Ihan kaikkiin säännöstelyhankkeisiin ei liity yhtään järveä.

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/JarviSaannostely
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/JarviSaannostely(Jarvi_Id=1,Saannostely_Id=245)
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/JarviSaannostely(Jarvi_Id=1,Saannostely_Id=245)/Jarvi
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/JarviSaannostely(Jarvi_Id=1,Saannostely_Id=245)/Saannostely
AsteikkoQ String Hydrologinen virtaamahavaintoasteikko, jota säännöstelyssä käytetään. Id hydro-tietokannan taulussa paikka
AsteikkoW String Hydrologinen vedenkorkeushavaintoasteikko, jota säännöstelyssä käytetään. Id hydro-tietokannan taulussa paikka
Jarvi Jarvi
Jarvi_Id (Key) Int32 Järven yksilöivä id taulussa Jarvi
Lisatieto String Säännöstelyyn liittyvää lisätietoa ja tarvittaessa arvojen tarkennuksia.
PinalaRajaAla Decimal Järven pinta-ala alimman alarajan kohdalla, yksikkö hehtaari
PinalaRajaYla Decimal Järven pinta-ala ylimmän ylärajan kohdalla, yksikkö hehtaari
RajaAla Int32 Säännöstelyn alin alaraja, yksikkö cm valitussa korkeustasojärjestelmässä. Arvoon on lisättävä korkeustasokorjaus, joka saadaan taulusta Hydro..vedenktasotieto vedenkorkeusasteikon id:n ja korkeustasojärjestelmän id:n perusteella.
RajaYla Int32 Säännöstelyn ylin yläraja, yksikkö cm valitussa korkeustasojärjestelmässä. Arvoon on lisättävä korkeustasokorjaus, joka saadaan taulusta Hydro..vedenktasotieto vedenkorkeusasteikon id:n ja korkeustasojärjestelmän id:n perusteella.
Saannostely Saannostely
Saannostely_Id (Key) Int32 Saannostelyhankkeen yksilöivä id taulussa Saannostely
Tarkoitus String Säännöstelyn alkuperäinen tarkoitus, voi olla useita.
TasoKoordinaatisto String
Tilavuus Decimal Säännöstelytilavuus. Pääsääntöisesti säännöstelyn ylimmän ylärajan ja alimman alarajan välinen tilavuus. Kyseisten rajojen puuttuessa voidaan käyttää MHW:ta ja MNW:ta tai HW:ta ja NW:ta, ja merkitä siitä tieto Lisätietoja kohtaan. Yksikkö 1000 m3
VuosiAlku String Säännöstelyn aloitusvuosi

LuvanhaltijaValtio

Valtion säännöstelylupien luvanhaltijoina mahdolliset organisaatiot.Ympäristöjallinnon organisaatioita taulusta hakemisto..YmphalOrganis ja lisäksi maa- ja metsätalousministeriö

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/LuvanhaltijaValtio
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/LuvanhaltijaValtio(21)
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/LuvanhaltijaValtio(21)/Saannostely
AikaMuutos DateTime
JarjNro Int32 Organisaation järjestysnumero, taulusta hakemisto..YmphalOrganis
LuvanhaltijaValtio_Id (Key) Int32 Organisaation yksilöivä id, taulusta hakemisto..YmphalOrganis
Lyhenne String Organisaation lyhenne, taulusta hakemisto..YmphalOrganis
Nimi String Organisaation nimi, taulusta hakemisto..YmphalOrganis
Nro String Organisaation numero, taulusta hakemisto..YmphalOrganis
Saannostely Saannostely

Saannostely

Säännöstelyhankkeet.

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Saannostely
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Saannostely(1)
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Saannostely(1)/LuvanhaltijaValtio
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Saannostely(1)/SaannostelyTyyppi
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Saannostely(1)/JarviSaannostely
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/Saannostely(1)/SaannostelyLupapaatos
ElyNimi String
H_Ely_Id Int32
H_Kunta_Id Int16 Kunta_Id Hakemisto-kannan kunta-taulussa. Jos tietoa ei ole tässä, se tulee Jarvi-taulusta, jonne yhteys taulun JarviSaannostely kautta.
H_Vesal_Id Int16 Vesistöalue. Vesal_Id Hakemisto-kannan Vesal-taulussa. Jos tietoa ei ole tässä, se tulee Jarvi-taulusta, jonne yhteys taulun JarviSaannostely kautta.
JarviSaannostely JarviSaannostely
KuntaNimi String
LuvanhaltijaValtio LuvanhaltijaValtio
LuvanhaltijaValtio_Id Int32 Luvanhaltija (Ely-keskus), jos valtion lupa. Id viittaa näkymään VW_LuvanhaltijaValtio.
Nimi String Säännöstelyhankkeen nimi
Saannostely_Id (Key) Int32 Säännöstelyhankkeen yksilöivä id
SaannostelyLupapaatos SaannostelyLupapaatos
SaannostelyTyyppi SaannostelyTyyppi
SaannostelyTyyppi_Id Int32 Säännöstelyhankkeiden luokittelu. Kaikki Saannostely-taulussa olevat saannostelyt eivät ole voimassa tai eivät ole varsinaisia vesilain mukaisia säännöstelyjä. Voimassa olevat vesilain mukaiset säännöstelyt ovat id:llä 1. Id viittaa tauluun SaannostelyTyyppi
Valtion Boolean 1=Säännöstelyhankkeen luvanhaltija on valtio. 0=säännöstelyhankkeen luvanhaltija on joku muu
VesalNimi String

SaannostelyLupapaatos

Säännöstelyhankkeelle annetut lupapäätökset.

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SaannostelyLupapaatos
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SaannostelyLupapaatos(1)
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SaannostelyLupapaatos(1)/Saannostely
Antaja String Luvan antajan nimi
Lainvoima Boolean 1=päätöksellä on lainvoima, 0=päätöksellä ei ole lainvoimaa
Nro String Lupapäätöksen numero
Pvm DateTime Lupapäätöksen antamispäivämäärä
Saannostely Saannostely
Saannostely_Id Int32 Taulussa Saannostely yksilöity Säännöstelyhankkeen id. Se Säännöstelyhanke, jolle lupa on myönnetty.
SaannostelyLupapaatos_Id (Key) Int32 Lupapäätöksen yksilöivä id

SaannostelyTyyppi

Säännöstelyhankkeiden luokittelu. Kaikki Saannostely-taulussa olevat saannostelyt eivät ole voimassa tai eivät ole varsinaisia vesilain mukaisia säännöstelyjä. Voimassa olevat vesilain mukaiset säännöstelyt ovat id:llä 1.

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SaannostelyTyyppi
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SaannostelyTyyppi(1)
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SaannostelyTyyppi(1)/Saannostely
Saannostely Saannostely
SaannostelyTyyppi_Id (Key) Int32 Säännöstelytyypin id
Selite String Säännöstelytyypin selite

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/jarvirajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/jarvirajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus