Kasviplanktonrajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

AdminOrg Tietojen ylläpitäjäorganisaatio Administration organization
AlgaBloomIntensity Leväkukinnan runsaus Algal bloom intensity
AlgaBloomObservation Leväkukintahavainto Algal bloom observation
AlgaBloomSpecies Leväkukinta laji Algal bloom species
AlgaBloomSpeciesAbundance Leväkukinnan lajin runsausjärjesteys Algal bloom species abundance order
Laboratory Tutkimuslaboratorio Laboratory
PhytoplankSpeciesSizeClass Kasviplankton lajin kokoluokka Phytoplankton species size class
SamplingOrganisation Näytteenottolaitos Sampling organization
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
SiteType Paikan ympäristötyyppi Site environmental type
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface
Toxicity Myrkyllisyys Toxicity
ToxicityTest Myrkyllisyystesti Toxicity test

AdminOrg

Tietojen ylläpitäjäorganisaatio

Administration organization

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AdminOrg
Abbr String Ylläpitäjäorganisaation lyhenne Administration organization abbreviation
Admin_Id (Key) Int32 Ylläpitäjäorganisaation ID Administration organization ID
AdminName String Ylläpitäjäorganisaation nimi Administration organization name
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
SerialNo Int32 Ylläpitäjäorganisaation nro Administration organization serial number

AlgaBloomIntensity

Leväkukinnan runsaus

Algal bloom intensity

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomIntensity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomIntensity(0)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomIntensity(0)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomIntensity_Id (Key) Byte Leväkukinnan runsauden id Algal bloom intensity ID
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
BloomIntensityDescription String Leväkukinnan runsauden selite Algal bloom intensity description in Finnish
BloomIntensityDescriptionEn String Leväkukinnan rusauden selite englanniksi Algal bloom intensity description
BloomIntensityName String Leväkukinnan runsauden nimi Algal bloom intensity name in Finnish
BloomIntensityNameEn String Leväkukinnan runsauden nimi englanniksi Algal bloom intensity name
BloomOrderNo Int32 Leväkukinnan runsauden järj. nro Algal bloom intensity order No

AlgaBloomObservation

Leväkukintahavainto

Algal bloom observation

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/SamplingOrganisation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/AlgaBloomIntensity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/Toxicity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/ToxicityTest
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/Laboratory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/SiteType
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/AdminOrg
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomObservation(18339)/AlgaBloomSpeciesAbundance
AdditionalInfo String Havainnon lisätietokenttä Additional information from observation
AdminOrg AdminOrg
AlgaBloomIntensity AlgaBloomIntensity
AlgaBloomIntensity_Id Byte Kukinnan runsauden id Algal bloom intensity ID
AlgaBloomSpeciesAbundance AlgaBloomSpeciesAbundance
CoordETRSTM35FIN_East Int32 Koordinaatti ETRS-TM35FIN itä Coordinate ETRS-TM35FIN East
CoordETRSTM35FIN_North Int32 Koordinaatti ETRS-TM35FIN pohjoinen Coordinate ETRS-TM35FIN North
CoordEUREFFIN_WGS84_Lat String Koordinaatti EUREF-FIN/WGS84 latitudi Coordinate EUREF-FIN/WGS84 Latitude
CoordEUREFFIN_WGS84_Long String Koordinaatti EUREF-FIN/WGS84 longitudi Coordinate EUREF-FIN/WGS84 Longitude
CoordMK_Lat String Koordinaatti MK latitudi Coordinate MK Latitude
CoordMK_Long String Koordinaatti MK longitudi Coordinate MK Longitude
CoordYKJ_East Int32 Koordinaatti YKJ itä Coordinate YKJ East
CoordYKJ_North Int32 Koordinaatti YKJ pohjoinen Coordinate YKJ North
HelcomArea String HELCOM-alueen nimi englanniksi HELCOM area name
HelcomArea_Id Int32 HELCOM-alueen id HELCOM area
HelcomAreaCode String HELCOM-alueen nro HELCOM area code
HelcomAreaFI String HELCOM-alueen nimi HELCOM area name in Finnish
HelcomBasinEN String HELCOM-allas englanniksi HELCOM basin name
HelcomBasinFI String HELCOM-allas HELCOM basin name in Finnish
Lab_Id Int32 Tutkimuslaitoksen ID Analysing laboratory ID
Laboratory Laboratory
Lake String Järven nimi Lake name
Lake_Id Int32 Järvi id Lake ID
LakeCode String Järven nro Lake code
Mikros_Id Int32 Mikroskopoija id Microscopists ID
MikrosInfo String
MikrosTime DateTime Mikroskopointiaika Time when microscopied
Municipal String Kunnan nimi Muncipal name
Municipal_Id Int16 Kunnan nro Muncipal ID
Observation_Id (Key) Int32 Havainnon id Algal bloom observation ID
SamplingOrg_Id Int16 Näytteenottolaitoksen id Sampling organization ID
SamplingOrganisation SamplingOrganisation
SecchiDepth Decimal Näkösyvyys (m) Secchi depth (m)
Shore String Näyte otettu rannalta Sample taken fron shoreline
Site String Havaintopaikka Algal bloom observation site
SiteType SiteType
SiteType_Id Byte Havaintopaikan ympäristötyypin id Site environmental type ID
Time DateTime Näytteenottoaika Algal bloom observation time
Tox_Id Byte Myrkyllisyyden id Toxicity ID
Toxicity Toxicity
ToxicityTest ToxicityTest
ToxTest_Id Byte Myrkyllisyystestin id Toxicity test ID
UnderIce String Näyte otettu jään alta Sample obtained under ice
Waterbasin_Id Int32 Vesistöalueen id Water basin ID
WaterbasinCode String Vesistöalueen nro Water basin code
WaterbasinName String Vesistöalueen nimi Water basin name
WaterManagementArea_Id Int32 Vesienhoitoalueen id Water management area ID
WaterManagementAreaCode String Vesienhoitoalueen nro Water management code
WaterManagementAreaCodeEU String Vesienhoitoalueen EU koodi Water management code EU
WaterManagementAreaEN String Vesienhoitoalueen nimi englanniksi Water management area name
WaterManagementAreaFI String Vesienhoitoalueen nimi Water management area name in Finnish
WaterManagementAreaSV String Vesienhoitoalueen nimi ruotsiksi Water management area name in Swedish
WaterTemp Decimal Veden lämpötila Water temperature (Celsius)

AlgaBloomSpecies

Leväkukinta laji

Algal bloom species

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpecies
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpecies(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpecies(1)/AlgaBloomSpeciesAbundance
AlgaBloomGroup String Leväkukintalajiryhmä Algal bloom group
AlgaBloomSpecies_Id (Key) Int32 Leväkukintalaji id Algal bloom species ID
AlgaBloomSpeciesAbundance AlgaBloomSpeciesAbundance
AlgaBloomSpeciesGroup_Id Int32 Leväkukintalajiryhmä id Algal bloom species group ID
NameScientific String Lajin tieteellinen nimi Species scientific name
SpeciesName String Lajinimi Species name

AlgaBloomSpeciesAbundance

Leväkukinnan lajin runsausjärjesteys

Algal bloom species abundance order

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance(1)/AlgaBloomObservation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance(1)/AlgaBloomSpecies
AbundanceOrderNo Byte Leväkukintalajin runsauden järj. no Abundance order No
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
AlgaBloomSpecies AlgaBloomSpecies
AlgaBloomSpecies_Id Int32 Leväkukintalajin id Algal bloom species ID
Observation_Id Int32 Havainnon id Observation ID
SpeciesResult_Id (Key) Int32 Lajin tuloksen id Species result ID

Laboratory

Tutkimuslaboratorio

Laboratory

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/Laboratory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/Laboratory(162)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/Laboratory(162)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
Lab_Id (Key) Int32 Tutkimuslaitos id Laboratory ID
LaboratoryNameFI String Tutkimuslaitoksen nimi Laboratory name in Finnish
SerialNo Int16 Tutkimuslaitoksen järjestysnro Laboratory serial number for non-alphabetical order

PhytoplankSpeciesSizeClass

Kasviplankton lajin kokoluokka

Phytoplankton species size class

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/PhytoplankSpeciesSizeClass
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/PhytoplankSpeciesSizeClass(Species_Id=1061,SpeciesVersionOld_Id=2557,SizeClassVersion_Id=1583)
Author String Auktori Author
AuthorOld String Auktori (aiempi) Author Old
Carbon Double Hiilisisältö Carbon
CarbonOld Double Hiilisisältö (aiempi) Carbon Old
CellNo Int32 Solujen lkm Cell No
CellNoOld Int32 Solujen lkm (aiempi) Cell No Old
Class String Luokka Class
ClassOld String Luokka (aiempi) Class Old
CountingUnit String Laskentayksikkö Counting unit
CountingUnitOld String Laskentayksikkö (aiempi) Counting unit Old
Division String Kaari Division
DivisionOld String Kaari (aiempi) Division Old
Flagellate Int32 Flagellaatti Flagellate
Genus String Sukunimi (aiempi) Genus
GenusOld String Sukunimi (aiempi) Genus Old
Group_Id Int32 Lajiryhmän id Group ID
GroupName String Ryhmän nimi Group name
GroupNameOld String Ryhmän nimi (aiempi) Group name Old
GroupOld_Id Int32 Lajiryhmän id (aiempi) Group ID Old
GroupValid String Ryhmä validi Group valid
HelcomList Int32 HELCOM lista HELCOM list
HelcomListTemp Int32 HELCOM listalle ehdotettu HELCOM list (proposed)
Nanoplankton Int32 nanoplanktonia Nanoplankton
Order String Lahko Order
OrderOld String Lahko (aiempi) Order Old
OtherList Int32 Muu lista Other list
OtherListTemp Int32 Muu listalle ehdotettu Other list (proposed)
SerialNo Int32 Järjestysnumero Serial no
SerialNoOld Int32 Järjestysnumero (aiempi) Serial no Old
ShapeDescriptionFI String Muodon kuvaus Shape description in Finnish
ShapeDescriptionFIOld String Muodon kuvaus (aiempi) Shape description in Finnish Old
SizeClass_Id Int32 Kokoluokka id Size class ID
SizeClassDescription String Kokoluokan kuvaus Size class description
SizeClassDescriptionOld String Kokoluokan kuvaus (aiempi) Size class description Old
SizeClassDisused String Kokoluokka hylätty Size class disused
SizeClassNo String Kokoluokan nro Size class no
SizeClassNoOld String Kokoluokan nro (aiempi) Size class no Old
SizeClassValid String Kokoluokka validi Size class valid
SizeClassVersion_Id (Key) Int32 Kokoluokkaversio id Size class version ID
Species String Lajinimi Species
Species_Id (Key) Int32 Lajin id Species ID
SpeciesFullName String Lajin koko nimi (aiempi) Species full name
SpeciesFullNameOld String Lajin koko nimi (aiempi) Species full name Old
SpeciesOld String Lajinimi (aiempi) Species Old
SpeciesValid String Laji validi Species valid
SpeciesVersion_Id Int32 Lajiversion id Species version ID
SpeciesVersionOld_Id (Key) Int32 Lajiversion id (aiempi) Species version ID Old
Subname String Alanimi Subname
SubnameOld String Alanimi (aiempi) Subname Old
Synonym String Synonyymi Synonym
TimeNameValid String Nimi voimassa Time when name valid
TimeSizeClassValid String Kokoluokka voimassa Time when size class valid
Trophy String Trofiataso Trophy level
TrophyOld String Trofiataso (aiempi) Trophy level Old
Volume Double Tilavuus Volume
VolumeOld Double Tilavuus (aiempi) Volume Old

SamplingOrganisation

Näytteenottolaitos

Sampling organization

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SamplingOrganisation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SamplingOrganisation(0)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SamplingOrganisation(0)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
SamplingOrg_Id (Key) Int16 Näytteenottolaitoksen id Sampling organization ID
SamplingOrgName String Näytteenottolaitoksen nimi Sampling organization name
SerialNo Int16 Näytteenottolaitoksen järjestysnumero Sampling organization serial number for non-alphabetical order

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

SiteType

Paikan ympäristötyyppi

Site environmental type

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SiteType
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SiteType(25)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/SiteType(25)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
SerialNo Int16 Paikan ympäristötyypin järj. nro Site type serial No
SiteType_Id (Key) Byte Paikan ympäristötyypin id Sitetype ID
SiteTypeDescriptionEN String Paikan ympäristötyypin kuvaus englanniksi Site type description
SiteTypeDescriptionFI String Paikan ympäristötyypin kuvaus Site type description in Finnish
SiteTypeNameEN String Paikan ympäristötyypin nimi englanniksi Site type name
SiteTypeNameFI String Paikan ympäristötyyppi Site type name in Finnish

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus

Toxicity

Myrkyllisyys

Toxicity

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/Toxicity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/Toxicity(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/Toxicity(1)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
Tox_Id (Key) Byte Myrkyllisyys id Toxicity ID
ToxCode String Myrkyllisyyden koodi Toxicity code
ToxDescription String Myrkyllisyyden kuvaus Toxicity description in Finnish

ToxicityTest

Myrkyllisyystesti

Toxicity test

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/ToxicityTest
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/ToxicityTest(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.0/odata/ToxicityTest(1)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
ToxTest_Id (Key) Byte Myrkyllisyystestin id Toxicity test ID
ToxTestDescriptionFI String Myrkyllisyystestin kuvaus Toxicity test description in Finnish