Kasviplanktonrajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

AdminOrg Tietojen ylläpitäjäorganisaatio Administration organization
AlgaBloomIntensity Leväkukinnan runsaus Algal bloom intensity
AlgaBloomObservation Leväkukintahavainto Algal bloom observation
AlgaBloomSpecies Leväkukinta laji Algal bloom species
AlgaBloomSpeciesAbundance Leväkukinnan lajin runsausjärjesteys Algal bloom species abundance order
Event Tapahtumataulu (Darwin Core) Events (Darwin Core: Event Core)
EventHistory Tapahtumien muutoshistoria. Sisältää muuttuneiden ja poistettujen tietueiden aiemmin voimassa olleet tiedot. Change log for Event Core (Darwin Core). Contains previously valid data for changed and deleted records.
Laboratory Tutkimuslaboratorio Laboratory
Measurement Mittaustaulu (Darwin Core) Measurements (Darwin Core: Extended MeasurementOrFacts)
MeasurementHistory Mittausten muutoshistoria. Sisältää muuttuneiden ja poistettujen tietueiden aiemmin voimassa olleet tiedot. Change log for Extended MeasurementOrFacts (Darwin Core). Contains previously valid data for changed and deleted records.
Occurrence Esiintymätaulu (Darwin Core) Occurences (Darwin Core: Occurrence Extension)
OccurrenceHistory Esiintymien muutoshistoria. Sisältää muuttuneiden ja poistettujen tietueiden aiemmin voimassa olleet tiedot. Change log for Occurrence Extension (Darwin Core). Contains previously valid data for changed and deleted records.
PhytoplankSpeciesSizeClass Kasviplankton lajin kokoluokka Phytoplankton species size class
SamplingOrganisation Näytteenottolaitos Sampling organization
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
SiteType Paikan ympäristötyyppi Site environmental type
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface
Toxicity Myrkyllisyys Toxicity
ToxicityTest Myrkyllisyystesti Toxicity test

AdminOrg

Tietojen ylläpitäjäorganisaatio

Administration organization

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AdminOrg
Abbr String Ylläpitäjäorganisaation lyhenne Administration organization abbreviation
Admin_Id (Key) Int32 Ylläpitäjäorganisaation ID Administration organization ID
AdminName String Ylläpitäjäorganisaation nimi Administration organization name
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
SerialNo Int32 Ylläpitäjäorganisaation nro Administration organization serial number

AlgaBloomIntensity

Leväkukinnan runsaus

Algal bloom intensity

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomIntensity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomIntensity(0)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomIntensity(0)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomIntensity_Id (Key) Byte Leväkukinnan runsauden id Algal bloom intensity ID
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
BloomIntensityDescription String Leväkukinnan runsauden selite Algal bloom intensity description in Finnish
BloomIntensityDescriptionEn String Leväkukinnan rusauden selite englanniksi Algal bloom intensity description
BloomIntensityName String Leväkukinnan runsauden nimi Algal bloom intensity name in Finnish
BloomIntensityNameEn String Leväkukinnan runsauden nimi englanniksi Algal bloom intensity name
BloomOrderNo Int32 Leväkukinnan runsauden järj. nro Algal bloom intensity order No

AlgaBloomObservation

Leväkukintahavainto

Algal bloom observation

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/SamplingOrganisation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/AlgaBloomIntensity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/Toxicity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/ToxicityTest
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/Laboratory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/SiteType
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/AdminOrg
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomObservation(18339)/AlgaBloomSpeciesAbundance
AdditionalInfo String Havainnon lisätietokenttä Additional information from observation
AdminOrg AdminOrg
AlgaBloomIntensity AlgaBloomIntensity
AlgaBloomIntensity_Id Byte Kukinnan runsauden id Algal bloom intensity ID
AlgaBloomSpeciesAbundance AlgaBloomSpeciesAbundance
CoordETRSTM35FIN_East Int32 Koordinaatti ETRS-TM35FIN itä Coordinate ETRS-TM35FIN East
CoordETRSTM35FIN_North Int32 Koordinaatti ETRS-TM35FIN pohjoinen Coordinate ETRS-TM35FIN North
CoordEUREFFIN_WGS84_Lat String Koordinaatti EUREF-FIN/WGS84 latitudi Coordinate EUREF-FIN/WGS84 Latitude
CoordEUREFFIN_WGS84_Long String Koordinaatti EUREF-FIN/WGS84 longitudi Coordinate EUREF-FIN/WGS84 Longitude
CoordMK_Lat String Koordinaatti MK latitudi Coordinate MK Latitude
CoordMK_Long String Koordinaatti MK longitudi Coordinate MK Longitude
CoordYKJ_East Int32 Koordinaatti YKJ itä Coordinate YKJ East
CoordYKJ_North Int32 Koordinaatti YKJ pohjoinen Coordinate YKJ North
HelcomArea String HELCOM-alueen nimi englanniksi HELCOM area name
HelcomArea_Id Int32 HELCOM-alueen id HELCOM area
HelcomAreaCode String HELCOM-alueen nro HELCOM area code
HelcomAreaFI String HELCOM-alueen nimi HELCOM area name in Finnish
HelcomBasinEN String HELCOM-allas englanniksi HELCOM basin name
HelcomBasinFI String HELCOM-allas HELCOM basin name in Finnish
Lab_Id Int32 Tutkimuslaitoksen ID Analysing laboratory ID
Laboratory Laboratory
Lake String Järven nimi Lake name
Lake_Id Int32 Järvi id Lake ID
LakeCode String Järven nro Lake code
Mikros_Id Int32 Mikroskopoija id Microscopists ID
MikrosInfo String
MikrosTime DateTime Mikroskopointiaika Time when microscopied
Municipal String Kunnan nimi Muncipal name
Municipal_Id Int16 Kunnan nro Muncipal ID
Observation_Id (Key) Int32 Havainnon id Algal bloom observation ID
SamplingOrg_Id Int16 Näytteenottolaitoksen id Sampling organization ID
SamplingOrganisation SamplingOrganisation
SecchiDepth Decimal Näkösyvyys (m) Secchi depth (m)
Shore String Näyte otettu rannalta Sample taken fron shoreline
Site String Havaintopaikka Algal bloom observation site
SiteType SiteType
SiteType_Id Byte Havaintopaikan ympäristötyypin id Site environmental type ID
Time DateTime Näytteenottoaika Algal bloom observation time
Tox_Id Byte Myrkyllisyyden id Toxicity ID
Toxicity Toxicity
ToxicityTest ToxicityTest
ToxTest_Id Byte Myrkyllisyystestin id Toxicity test ID
UnderIce String Näyte otettu jään alta Sample obtained under ice
Waterbasin_Id Int32 Vesistöalueen id Water basin ID
WaterbasinCode String Vesistöalueen nro Water basin code
WaterbasinName String Vesistöalueen nimi Water basin name
WaterManagementArea_Id Int32 Vesienhoitoalueen id Water management area ID
WaterManagementAreaCode String Vesienhoitoalueen nro Water management code
WaterManagementAreaCodeEU String Vesienhoitoalueen EU koodi Water management code EU
WaterManagementAreaEN String Vesienhoitoalueen nimi englanniksi Water management area name
WaterManagementAreaFI String Vesienhoitoalueen nimi Water management area name in Finnish
WaterManagementAreaSV String Vesienhoitoalueen nimi ruotsiksi Water management area name in Swedish
WaterTemp Decimal Veden lämpötila Water temperature (Celsius)

AlgaBloomSpecies

Leväkukinta laji

Algal bloom species

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpecies
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpecies(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpecies(1)/AlgaBloomSpeciesAbundance
AlgaBloomGroup String Leväkukintalajiryhmä Algal bloom group
AlgaBloomSpecies_Id (Key) Int32 Leväkukintalaji id Algal bloom species ID
AlgaBloomSpeciesAbundance AlgaBloomSpeciesAbundance
AlgaBloomSpeciesGroup_Id Int32 Leväkukintalajiryhmä id Algal bloom species group ID
NameScientific String Lajin tieteellinen nimi Species scientific name
SpeciesName String Lajinimi Species name

AlgaBloomSpeciesAbundance

Leväkukinnan lajin runsausjärjesteys

Algal bloom species abundance order

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance(1)/AlgaBloomObservation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/AlgaBloomSpeciesAbundance(1)/AlgaBloomSpecies
AbundanceOrderNo Byte Leväkukintalajin runsauden järj. no Abundance order No
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
AlgaBloomSpecies AlgaBloomSpecies
AlgaBloomSpecies_Id Int32 Leväkukintalajin id Algal bloom species ID
Observation_Id Int32 Havainnon id Observation ID
SpeciesResult_Id (Key) Int32 Lajin tuloksen id Species result ID

Event

Tapahtumataulu (Darwin Core)

Events (Darwin Core: Event Core)

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Event
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Event('Sampling_10')
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Event('Sampling_10')/ChildEvents
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Event('Sampling_10')/ParentEvent
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Event('Sampling_10')/Measurements
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Event('Sampling_10')/Occurrences
ChildEvents Event
coordinateUncertaintyInMeters Int32 Koordinaattitietojen epävarmuus metreissä Coordinate uncertainty in meters
dataGeneralizations String Tietoja yleistetty. Tarkempia tietoja mahdollisesti saatavilla. Actions taken to make the shared data less specific or complete than in its original form. Data of higher quality may be available on request.
datasetName String Aineiston nimi Name of dataset
decimalLatitude String Leveysaste (WGS84) Latitude (WGS84)
decimalLongitude String Pituusaste (WGS84) Longitude (WGS84)
eventDate DateTimeOffset Näytteenottoaika Sampling date-time
eventID (Key) String Tapahtuman ID (Avainkenttä) Event ID (Key)
eventRemarks String
footprintWKT String Tekstikuvaus A Well-Known Text (WKT) representation of the shape (footprint, geometry) that defines the Location.
geodeticDatum String Koordinaatisto Spatial reference system
geodeticDatumFIN String Kansallinen koordinaatisto National spatial reference system
habitat String Ympäristötyyppi Type of environment
institutionCode String Näytteenottolaitos Institution having custody of the information
intEastFIN Int32 Itäkoordinaatti (ETRS-TM35FIN) Longitude (ETRS-TM35FIN)
intNorthFIN Int32 Pohjoiskoordinaatti (ETRS-TM35FIN) Latitude (ETRS-TM35FIN)
maximumDepthInMeters Decimal Maksimisyvyys metreissä Maximum depth in meters
Measurements Measurement
minimumDepthInMeters Decimal Minimisyvyys metreissä Minimum depth in meters
modified DateTime Ajankohta jolloin tietoja muutettu The most recent date-time on which the resource was changed
Occurrences Occurrence
ParentEvent Event
parentEventID String Laajemman tapahtuman ID, missa tapahtumia on ryhmitelty An identifier for the broader Event that groups this and potentially other Events.
sampleID Int32 Näytteen ID Sample ID
sampleSizeUnit String
sampleSizeValue Int32
samplingID Int32 Näytteenoton ID Sampling ID
samplingProtocol String
type String Tapahtumatyyppi Type of event
ValidFrom DateTime Aika, josta lähtien tietueen tiedot ovat olleet voimassa
ValidTo DateTime Aika, johon asti tietueen tiedot olivat voimassa
waterQualityStationID Int32 Näytteenottopaikan ID Sampling site ID

EventHistory

Tapahtumien muutoshistoria. Sisältää muuttuneiden ja poistettujen tietueiden aiemmin voimassa olleet tiedot.

Change log for Event Core (Darwin Core). Contains previously valid data for changed and deleted records.

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/EventHistory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/EventHistory(eventID='Sampling_10315',ValidTo=datetime'2019-11-09T01:10:35')
coordinateUncertaintyInMeters Int32
dataGeneralizations String
datasetName String
decimalLatitude String
decimalLongitude String
eventDate DateTimeOffset
eventID (Key) String
eventRemarks String
footprintWKT String
geodeticDatum String
geodeticDatumFIN String
habitat String
institutionCode String
intEastFIN Int32
intNorthFIN Int32
maximumDepthInMeters Decimal
minimumDepthInMeters Decimal
modified DateTime
parentEventID String
sampleID Int32
sampleSizeUnit String
sampleSizeValue Int32
samplingID Int32
samplingProtocol String
type String
ValidFrom DateTime Aika, josta lähtien tietueen tiedot ovat olleet voimassa
ValidTo (Key) DateTime Aika, johon asti tietueen tiedot olivat voimassa
waterQualityStationID Int32

Laboratory

Tutkimuslaboratorio

Laboratory

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Laboratory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Laboratory(162)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Laboratory(162)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
Lab_Id (Key) Int32 Tutkimuslaitos id Laboratory ID
LaboratoryNameFI String Tutkimuslaitoksen nimi Laboratory name in Finnish
SerialNo Int16 Tutkimuslaitoksen järjestysnro Laboratory serial number for non-alphabetical order

Measurement

Mittaustaulu (Darwin Core)

Measurements (Darwin Core: Extended MeasurementOrFacts)

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Measurement
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Measurement('Sampling_10-BottomDepth')
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Measurement('Sampling_10-BottomDepth')/Event
Event Event
eventID String Tapahtuman ID Event ID
measurementAccuracy String Mittaustarkkuus Accuracy of the measurement
measurementID (Key) String Mittauksen ID (Avainkenttä) Measurement id (Key)
measurementMethod String Mittausmenetelmä Measurement method
measurementRemarks String Huomioita mittaukseen liittyen Notes regarding the measurement
measurementType String Mittauksen tyyppi Type of measurement
measurementTypeID String Mittaustyypin tunniste, linkki kansainväliseen sanastoon Link to common vocabulary for measurement types
measurementUnit String Suure Unit
measurementUnitID String Suureen tunniste, linkki kansainväliseen sanastoon Link to common vocabulary for units
measurementValue String Mittausarvo Measurement value
measurementValueID String Mittausarvon tunniste, linkki kansainväliseen sanastoon Link to common vocabulary for measurement values
modified DateTime Ajankohta jolloin tietoja muutettu The most recent date-time on which the resource was changed
occurrenceID String Taksonin esiintymisen ID Taxon occurrence ID
sampleID Int32 Näytteen ID Sample ID
samplingID Int32 Näytteenoton ID Sampling ID
taxonID Int32 Taksonin tunniste (SYKE sisäinen) Taxon ID (SYKE internal)
ValidFrom DateTime Aika, josta lähtien tietueen tiedot ovat olleet voimassa
ValidTo DateTime Aika, johon asti tietueen tiedot olivat voimassa
waterQualityStationID Int32 Näytteenottopaikan ID Sampling site ID

MeasurementHistory

Mittausten muutoshistoria. Sisältää muuttuneiden ja poistettujen tietueiden aiemmin voimassa olleet tiedot.

Change log for Extended MeasurementOrFacts (Darwin Core). Contains previously valid data for changed and deleted records.

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/MeasurementHistory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/MeasurementHistory(measurementID='Sampling_3674-Sample_9155-SubSample_19745-Taxon_1656-TrophicType_AU-Biomass',ValidTo=datetime'2019-11-09T01:10:35')
eventID String
measurementAccuracy String
measurementID (Key) String
measurementMethod String
measurementRemarks String
measurementType String
measurementTypeID String
measurementUnit String
measurementUnitID String
measurementValue String
measurementValueID String
modified DateTime
occurrenceID String
sampleID Int32
samplingID Int32
taxonID Int32
ValidFrom DateTime Aika, josta lähtien tietueen tiedot ovat olleet voimassa
ValidTo (Key) DateTime Aika, johon asti tietueen tiedot olivat voimassa
waterQualityStationID Int32

Occurrence

Esiintymätaulu (Darwin Core)

Occurences (Darwin Core: Occurrence Extension)

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Occurrence
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Occurrence('Sampling_10-Sample_1462-SubSample_15964-Taxon_1011-TrophicType_AU')
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Occurrence('Sampling_10-Sample_1462-SubSample_15964-Taxon_1011-TrophicType_AU')/Event
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Occurrence('Sampling_10-Sample_1462-SubSample_15964-Taxon_1011-TrophicType_AU')/Measurements
basisOfRecord String Havainnon tyyppi Nature of the data record
Event Event
eventID String Tapahtuman ID Event ID
identificationQualifier String Määrityksen tarkennus Qualifier of the identification
identificationRemarks String Määritykseen liittyviä huomioita Notes regarding the identification
individualCount Int32 Laskettu yksilömäärä Number of individuals counted
kingdom String Kunta (taksonominen) Kingdom
lifeStage String Kehitysvaihe Life stage
Measurements Measurement
modified DateTime Ajankohta jolloin tietoja muutettu The most recent date-time on which the resource was changed
occurrenceID (Key) String Taksonin esiintymisen ID (Avainkenttä) Taxon occurrence ID (Key)
occurrenceStatus String Taksonin esiintyminen (esiintyy/ei esiinny) Taxon occurrence (presence or absence)
sampleID Int32 Näytteen ID Sample ID
samplingID Int32 Näytteenoton ID Sampling ID
scientificName String Tieteellinen nimi Scientific name
scientificNameAuthorship String Auktori Authorship
scientificNameID String Tieteellisen nimen tunniste (WoRMS Aphia ID) Scientific name ID (WoRMS Aphia ID)
scientificNameMXID String Tieteellisen nimen MX tunniste (Laji.fi) Scientific name MX ID (Laji.fi)
taxonID Int32 Taksonin tunniste (SYKE sisäinen) Taxon ID (SYKE internal)
taxonRank String Taksonominen taso Taxon rank
ValidFrom DateTime Aika, josta lähtien tietueen tiedot ovat olleet voimassa
ValidTo DateTime Aika, johon asti tietueen tiedot olivat voimassa
waterQualityStationID Int32 Näytteenottopaikan ID Sampling site ID

OccurrenceHistory

Esiintymien muutoshistoria. Sisältää muuttuneiden ja poistettujen tietueiden aiemmin voimassa olleet tiedot.

Change log for Occurrence Extension (Darwin Core). Contains previously valid data for changed and deleted records.

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/OccurrenceHistory
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/OccurrenceHistory(occurrenceID='Sampling_16940-Sample_10341-SubSample_25739-Taxon_3259-TrophicType_AU',ValidTo=datetime'2019-11-09T01:10:35')
basisOfRecord String
eventID String
identificationQualifier String
identificationRemarks String
individualCount Int32
kingdom String
lifeStage String
modified DateTime
occurrenceID (Key) String
occurrenceStatus String
sampleID Int32
samplingID Int32
scientificName String
scientificNameAuthorship String
scientificNameID String
scientificNameMXID String
taxonID Int32
taxonRank String
ValidFrom DateTime Aika, josta lähtien tietueen tiedot ovat olleet voimassa
ValidTo (Key) DateTime Aika, johon asti tietueen tiedot olivat voimassa
waterQualityStationID Int32

PhytoplankSpeciesSizeClass

Kasviplankton lajin kokoluokka

Phytoplankton species size class

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/PhytoplankSpeciesSizeClass
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/PhytoplankSpeciesSizeClass(Species_Id=1061,SpeciesVersionOld_Id=2557,SizeClassVersion_Id=1583)
Author String Auktori Author
AuthorOld String Auktori (aiempi) Author Old
Carbon Double Hiilisisältö Carbon
CarbonOld Double Hiilisisältö (aiempi) Carbon Old
CellNo Int32 Solujen lkm Cell No
CellNoOld Int32 Solujen lkm (aiempi) Cell No Old
Class String Luokka Class
ClassOld String Luokka (aiempi) Class Old
CountingUnit String Laskentayksikkö Counting unit
CountingUnitOld String Laskentayksikkö (aiempi) Counting unit Old
Division String Kaari Division
DivisionOld String Kaari (aiempi) Division Old
Flagellate Int32 Flagellaatti Flagellate
Genus String Sukunimi (aiempi) Genus
GenusOld String Sukunimi (aiempi) Genus Old
Group_Id Int32 Lajiryhmän id Group ID
GroupName String Ryhmän nimi Group name
GroupNameOld String Ryhmän nimi (aiempi) Group name Old
GroupOld_Id Int32 Lajiryhmän id (aiempi) Group ID Old
GroupValid String Ryhmä validi Group valid
HelcomList Int32 HELCOM lista HELCOM list
HelcomListTemp Int32 HELCOM listalle ehdotettu HELCOM list (proposed)
Nanoplankton Int32 nanoplanktonia Nanoplankton
Order String Lahko Order
OrderOld String Lahko (aiempi) Order Old
OtherList Int32 Muu lista Other list
OtherListTemp Int32 Muu listalle ehdotettu Other list (proposed)
SerialNo Int32 Järjestysnumero Serial no
SerialNoOld Int32 Järjestysnumero (aiempi) Serial no Old
ShapeDescriptionFI String Muodon kuvaus Shape description in Finnish
ShapeDescriptionFIOld String Muodon kuvaus (aiempi) Shape description in Finnish Old
SizeClass_Id Int32 Kokoluokka id Size class ID
SizeClassDescription String Kokoluokan kuvaus Size class description
SizeClassDescriptionOld String Kokoluokan kuvaus (aiempi) Size class description Old
SizeClassDisused String Kokoluokka hylätty Size class disused
SizeClassNo String Kokoluokan nro Size class no
SizeClassNoOld String Kokoluokan nro (aiempi) Size class no Old
SizeClassValid String Kokoluokka validi Size class valid
SizeClassVersion_Id (Key) Int32 Kokoluokkaversio id Size class version ID
Species String Lajinimi Species
Species_Id (Key) Int32 Lajin id Species ID
SpeciesFullName String Lajin koko nimi (aiempi) Species full name
SpeciesFullNameOld String Lajin koko nimi (aiempi) Species full name Old
SpeciesOld String Lajinimi (aiempi) Species Old
SpeciesValid String Laji validi Species valid
SpeciesVersion_Id Int32 Lajiversion id Species version ID
SpeciesVersionOld_Id (Key) Int32 Lajiversion id (aiempi) Species version ID Old
Subname String Alanimi Subname
SubnameOld String Alanimi (aiempi) Subname Old
Synonym String Synonyymi Synonym
TimeNameValid String Nimi voimassa Time when name valid
TimeSizeClassValid String Kokoluokka voimassa Time when size class valid
Trophy String Trofiataso Trophy level
TrophyOld String Trofiataso (aiempi) Trophy level Old
Volume Double Tilavuus Volume
VolumeOld Double Tilavuus (aiempi) Volume Old

SamplingOrganisation

Näytteenottolaitos

Sampling organization

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SamplingOrganisation
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SamplingOrganisation(0)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SamplingOrganisation(0)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
SamplingOrg_Id (Key) Int16 Näytteenottolaitoksen id Sampling organization ID
SamplingOrgName String Näytteenottolaitoksen nimi Sampling organization name
SerialNo Int16 Näytteenottolaitoksen järjestysnumero Sampling organization serial number for non-alphabetical order

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SarakeKuvaus
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

SiteType

Paikan ympäristötyyppi

Site environmental type

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SiteType
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SiteType(25)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/SiteType(25)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
SerialNo Int16 Paikan ympäristötyypin järj. nro Site type serial No
SiteType_Id (Key) Byte Paikan ympäristötyypin id Sitetype ID
SiteTypeDescriptionEN String Paikan ympäristötyypin kuvaus englanniksi Site type description
SiteTypeDescriptionFI String Paikan ympäristötyypin kuvaus Site type description in Finnish
SiteTypeNameEN String Paikan ympäristötyypin nimi englanniksi Site type name
SiteTypeNameFI String Paikan ympäristötyyppi Site type name in Finnish

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/TauluKuvaus
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus

Toxicity

Myrkyllisyys

Toxicity

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Toxicity
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Toxicity(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/Toxicity(1)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
Tox_Id (Key) Byte Myrkyllisyys id Toxicity ID
ToxCode String Myrkyllisyyden koodi Toxicity code
ToxDescription String Myrkyllisyyden kuvaus Toxicity description in Finnish

ToxicityTest

Myrkyllisyystesti

Toxicity test

/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/ToxicityTest
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/ToxicityTest(1)
/api/Kasviplanktonrajapinta/1.1/odata/ToxicityTest(1)/AlgaBloomObservation
AlgaBloomObservation AlgaBloomObservation
ToxTest_Id (Key) Byte Myrkyllisyystestin id Toxicity test ID
ToxTestDescriptionFI String Myrkyllisyystestin kuvaus Toxicity test description in Finnish