Ympäristötietojärjestelmien julkiset rajapinnat https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat Wed, 2 Nov 2022 10:00:00 +0003 Wed, 2 Nov 2022 10:00:00 +0003 120 Käyttökatko 4.11.-6.11.2022 Käyttökatkoja Syken rajapintapalveluissa alkaen 4.11.2022 klo 17 jatkuen 6.11.2022 klo 22 asti. Katkojen aikana OData-rajapinnat eivät ole käytettävissä. Pahoittelemme häiriötä! https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat 1b928fd3-81bc-4bc4-ffff-1f2612460243 Wed, 2 Nov 2022 10:00:00 +0003 Veeti-rajapinnan toiminnassa muutoksia 19.9.2022 alkaen Veeti-rajapinnan toiminta muuttuu. Muutoksen jälkeen Veeti-rajapinta ei hyväksy salaamattomia HTTP-pyyntöjä (portti 80), vaan ainoastaan HTTPS-liikenne (portti 443) sallitaan. Lisäksi vaaditaan vähintään TLS-protokollan versio 1.2. https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat#Veetirajapinta 1b928fd3-81bc-4bc4-eeee-1f2612460243 Fri, 3 Jun 2022 10:00:00 +0003 Käyttökatko 25.3. klo 17.00 - 27.3. klo 18.00 SYKEn avoimissa rajapinnoissa on käyttökatkoja pe 25.3. klo 17.00 - su 27.3. klo 18.00. Katkojen aikana rajapintapalvelumme ovat poissa käytöstä. Pahoittelemme häiriötä! https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat 1b928fd3-81bc-4bc4-dddd-1f2612460243 Fri, 18 Mar 2022 10:00:00 +0003 Kasviplanktonrajapinta päivitetty Kasviplanktonrajapintaan on lisätty kvantitatiivisten kasviplanktonseurantojen laskentatulokset (Darwin Core määrittelyn mukaisesti) https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat#Kasviplanktonrajapinta 1b928fd3-81bc-4bc4-cccc-1f2612460243 Mon, 31 Jan 2022 10:00:00 +0003 Rajapintapalveluissa käyttökatko ma 14.6. klo 15 - n.23 SYKEn rajapintapalveluissa on laaja käyttökatko maanantaina 14.6 klo 15 alkaen. Käyttökatkon aikana kaikki rajapintapalvelumme ovat poissa käytöstä ja katkon arvioidaan kestävän kahdeksan tuntia. Pahoittelemme häiriötä! https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat 1b928fd3-81bc-4bc4-bbbb-1f2612460243 Thu, 10 Jun 2021 10:00:00 +0003 Osallistu SYKEn rajapintojen kehittämiseen! Hei, SYKEssä on käynnistymässä rajapintojen kehittämisprojekti, ja toivoisimme rajapintojen käyttäjiltä palautetta ja kehitystoiveita uusia rajapintoja varten. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan rajapintojen kehittämiseen asiakkaan roolissa, ota yhteys simo.paasisalo@syke.fi 23.4.2021 mennessä, niin otamme sinuun yhteyttä etähaastattelun merkeissä. Haastattelu kestää tunnin, ja se tallennetaan. (Tallenteet tulevat vain haastattelijan käyttöön, muistiinpanojen tueksi, ja ne tuhotaan kun tutkimus on valmistunut.) Kaikki vastaukset anonymisoidaan niin, ettei niitä voi yhdistää yksittäisiin haastateltaviin. Kiitokseksi osallistumisesta haastateltavat saavat pienen lahjan. Palautetta voi lähettää myös suoraan em. sähköpostiin. https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat 1b928fd3-81bc-4bc4-aaaa-1f2612460243 Fri, 9 Apr 2021 10:00:00 +0003 Pohjaeläinrajapinta julkaistu Pohjaeläinrajapinta sisältää pääasiassa seurannoissa ja velvoitetarkkailuissa kerättyjä pohjaeläinlajien esiintymis- ja lukumäärätietoja Suomen järvistä, joista ja rannikkoalueilta sekä Itämereltä. Aineisto on esitetty Darwin Core määrittelyn mukaisesti. https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat#Pohjaelainrajapinta 1b928fd3-81bc-4bc4-882c-1f2612460243 Mon, 22 Feb 2021 10:00:00 +0003 Vedenkorkeustasotiedot lisätty hydrologiarajapintaan Versioon 1.1 on lisätty vedenkorkeustasotiedot (VedenkTasoTieto), joilla korkeusarvot voi muuntaa eri korkeustasoihin. https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat(37459)#Hydrologiarajapinta 1119e06f-ab9c-4862-80f9-c94e7a83ea6a Thu, 29 Aug 2019 10:00:00 +0003 Uusi versio pintaveden laatutietojen rajapinnasta Uudessa versiossa 2.0 on uutena tietona asematyyppi, joka luokittelee paikat mm manuaalisiin näytteenottopaikkoihin ja automaattimittausasemiin. Lisäksi joidenkin kenttien tietotyyppi on vaihtunut (mm. Haju_Id, Determination_Id). Versio 1.0 sisältää dataa vain kesään 2016 asti eikä sen sisältöä enää päivitetä. Versio 1.0 tullaan poistamaan käytöstä keväällä 2017. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat(37459)#Pintaveden laatutietojen rajapinta 6ab349b0-b499-45fc-acef-77394b86ce17 Wed, 07 Sep 2016 10:00:00 +0003 Kasviplanktonrajapinta julkaistu Kasviplanktonrajapinta sisältää yleisöilmoituksia leväkukinnoista sekä ilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja. Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa käytettävien kasviplanktontaksonien nimet ja kokoluokat historiatietoineen. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat%2837459%29#Kasviplanktonrajapinta df6f3cf3-1476-4e59-998a-405389caaa25 Mon, 22 Feb 2016 11:35:00 +0003 Hakemistorajapinta julkaistu Hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia ovat Suomen kunnat, maakunnat, vesistöt, ELY-keskukset, vesienhoitoalueet sekä laboratorioanalyysien suureet ja määritykset. http://www.ymparisto.fi/oiva 4f6b0666-9d91-4bbf-877d-49e37e7c8bf5 Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Hydrologiarajapinta julkaistu Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.). Havaittuja tai laskettuja arvoja on kaikkiaan noin 5000 mittauspisteeltä tai -alueelta. http://www.ymparisto.fi/oiva f835707c-6170-46b2-a521-8d94db74a190 Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Järvirajapinta julkaistu Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus. Fysiografiatietoja ovat esim. vesiala, rantaviivan pituus ja suurin syvyys. Säännöstelyistä kerrotaan mm. säännöstelyn tarkoitus ja säännöstelyluvan tietoja http://www.ymparisto.fi/oiva 1975bdec-8d53-415a-922b-72c907334dee Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) formaatissa julkaistu Rajapinnan kautta julkaistaan fysikaalis -kemiallisia määrittelytuloksia Itämeren alueelta. Rajapinta on suunniteltu Baltic Nest Instituten (BNI) ylläpitämää Baltic Environmental Databasea (BED) varten: http://www.balticnest.org/bed sekä http://nest.su.se/dataPortal/. Käytetyt yksiköt ovat ravinteissa µmol/l ja hapessa ml/l. http://www.ymparisto.fi/oiva b310cbdd-3fa3-49d5-9c1c-c1fe9a86fc00 Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Ensimmäinen julkinen rajapinta pintaveden laatutiedoista julkaistu Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. http://www.ymparisto.fi/oiva 1c0331db-5237-4447-9c17-2a4442402d98 Tue, 06 May 2015 10:22:00 +0003