Ympäristötietojärjestelmien julkiset rajapinnat http://rajapinnat.ymparisto.fi/api/ Wed, 07 Sep 2016 10:00:00 +0003 Tue, 06 May 2015 10:22:00 +0003 1800 Uusi versio pintaveden laatutietojen rajapinnasta Uudessa versiossa 2.0 on uutena tietona asematyyppi, joka luokittelee paikat mm manuaalisiin näytteenottopaikkoihin ja automaattimittausasemiin. Lisäksi joidenkin kenttien tietotyyppi on vaihtunut (mm. Haju_Id, Determination_Id). Versio 1.0 sisältää dataa vain kesään 2016 asti eikä sen sisältöä enää päivitetä. Versio 1.0 tullaan poistamaan käytöstä keväällä 2017. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat(37459)#Pintaveden laatutietojen rajapinta 6ab349b0-b499-45fc-acef-77394b86ce17 Wed, 07 Sep 2016 10:00:00 +0003 Kasviplanktonrajapinta julkaistu Kasviplanktonrajapinta sisältää yleisöilmoituksia leväkukinnoista sekä ilmoitusten yhteydessä toimitetuista levänäytteistä mikroskopoimalla tehtyjä ns. valtalajihavaintoja. Lisäksi rajapinnan kautta on saatavissa velvoitetarkkailujen ja vesiviranomaisten valtakunnallisten seurantojen kvantitatiivisissa kasviplanktontutkimuksissa käytettävien kasviplanktontaksonien nimet ja kokoluokat historiatietoineen. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Avoimet_rajapinnat/Avoimen_ymparistotiedon_rajapinnat%2837459%29#Kasviplanktonrajapinta df6f3cf3-1476-4e59-998a-405389caaa25 Mon, 22 Feb 2016 11:35:00 +0003 Hakemistorajapinta julkaistu Hakemistorajapinnan kautta julkaistaan yhteisiä ominaisuustietoja tiedoista, joihin voidaan viitata muista Suomen ympäristökeskuksen julkaisemista rajapinnoista. Tällaisia ovat Suomen kunnat, maakunnat, vesistöt, ELY-keskukset, vesienhoitoalueet sekä laboratorioanalyysien suureet ja määritykset. http://www.ymparisto.fi/oiva 4f6b0666-9d91-4bbf-877d-49e37e7c8bf5 Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Hydrologiarajapinta julkaistu Hydrologiarajapinnan kautta julkaistaan tietoja vesivarojen alueellisesta ja ajallisesta jakautumisesta Suomessa. Havaintoja tehdään hydrologisen kierron elementeistä (sadanta, haihdunta, virtaama ja valunta), veden määrästä (vesistöjen vedenkorkeus) ja muista hydrologisista ilmiöistä (lumen vesiarvo, jäänpaksuus, veden lämpötila, yms.). Havaittuja tai laskettuja arvoja on kaikkiaan noin 5000 mittauspisteeltä tai -alueelta. http://www.ymparisto.fi/oiva f835707c-6170-46b2-a521-8d94db74a190 Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Järvirajapinta julkaistu Järvirajapinta sisältää tunniste-, fysiografia- ja säännöstelytietoja kaikista yli 1 ha kokoisista vedenkokoumista Suomessa. Tunnistetietoja ovat nimi, koordinaatit ja valuma-aluejaon mukainen tunnus. Fysiografiatietoja ovat esim. vesiala, rantaviivan pituus ja suurin syvyys. Säännöstelyistä kerrotaan mm. säännöstelyn tarkoitus ja säännöstelyluvan tietoja http://www.ymparisto.fi/oiva 1975bdec-8d53-415a-922b-72c907334dee Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Meriveden laatutietojen rajapinta BED (BNI) formaatissa julkaistu Rajapinnan kautta julkaistaan fysikaalis -kemiallisia määrittelytuloksia Itämeren alueelta. Rajapinta on suunniteltu Baltic Nest Instituten (BNI) ylläpitämää Baltic Environmental Databasea (BED) varten: http://www.balticnest.org/bed sekä http://nest.su.se/dataPortal/. Käytetyt yksiköt ovat ravinteissa µmol/l ja hapessa ml/l. http://www.ymparisto.fi/oiva b310cbdd-3fa3-49d5-9c1c-c1fe9a86fc00 Tue, 15 Dec 2015 12:00:00 +0003 Ensimmäinen julkinen rajapinta pintaveden laatutiedoista julkaistu Pintaveden laatutietojen rajapinta sisältää fysikaalis-kemiallisia määritystuloksia vedenlaatunäytteistä, joita on otettu Suomen järvistä, joista ja muista pienvesistä sekä Itämereltä. http://www.ymparisto.fi/oiva 1c0331db-5237-4447-9c17-2a4442402d98 Tue, 06 May 2015 10:22:00 +0003