Pintavedenlaatu rajapinta

Tämä on OData 3.0 protokollaa noudattava rajapinta. Lisätietoja ODatasta löytyy osoitteesta: www.odata.org.

Rajapintaan voi muodostaa kyselyjä OData Query Builderilla.

AsemaTyyppi Paikan näytteenottotapaa kuvaava tyyppi, esim automaattinen sensorimittaus (luokittelu) Code list of sampling method type of site, eg. automatic sensor station
Determination Määritykset Codelist for determinations
Haju Aistinvaraisesti todettu näytteen haju (luokittelu) Code list for odour dermination in water sample
KoordLahde Tieto siitä, onko tallennetut koordinaatit mitattu GPS-laitteella vai saatu muulla tavoin. Code list for accuracy of position determination, with or without GPS
Lippu Vedenlaatutulokseen tarvittaessa liitettävä tieto, jolla kuvataan tuloksen tarkkuutta tai laatua (luokittelu) Code list for quality and accuracy information flags
Maaritys Määritykset Code list for determinations (in Finnish)
MaaritysEng
MaaritysYhd Määritysyhdistelmät, joihin kuhunkin on liitetty ne saman suureen eri menetelmillä tehdyt määritykset, joiden tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään Set of determinations of analytes which can be combined
MaaritysYhdMaaritys Tiettyyn määritysyhdistelmään kuuluva määritys Code list for determination groups
Naytteenotto Yhdellä paikalla tiettynä aikana yhden laitoksen suorittama näytteenotto Sampling occasion made by one organisation at one time
Nlaitos Näytteenottolaitokset Code list for sampling organisations (in Finnish)
Paikka Paikka, josta näyte on otettu. Synonyymejä: havaintopaikka, näytteenottopaikka Station list and position related information
Result_Wide
Sampling Näytteenotot Sampling occasion by one institute at one time
SarakeKuvaus Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset Descriptions of the columns in this interface
Site_Wide Paikat ja sijaintiin liittyvät tiedot (laaja) Station list and position related information
TauluKuvaus Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset Descriptions of the tables in this interface
Tutkl Laitos, joka tekee vedenlaatumäärityksiä (tutkimuslaboratorio) Code list for laboratories (in Finnish)
VedenlNayte Tietyltä syvyydeltä (erillisnäyte) tai syvyysväliltä (kokoomanäyte) yhdellä tai useammalla näytteenottimella otettu, näyteastiaan laitettu vesinäyte Water sample from one depth or depth interval
VedenlTulos Vedestä laboratoriossa tai havaintopaikalla (maastossa) tehdyn määrityksen tai mittauksen tulos Results of determinations made in laboratory or in situ from water sample
YmpHavainto Havaintopaikalla näytteenoton yhteydessä tehdyn, senhetkisiä ympäristöolosuhteita kuvaavan mittauksen tai havainnon tulos. Enviromental observations made during sampling
YmpSuure Suure, jonka arvo mitattu tai havaittu näytteenoton yhteydessä. Esim. mitattu kokonaissyvyys, näkösyvyys, jään paksuus tai lumen paksuus. Code list for analytes of environmental observations
YmpTyyppi Paikan ympäristöä kuvaava tieto. Kertoo sijaitseeko paikka järvessä, joessa, merellä jne. (luokittelu). Code list for station habitat types (like river, lake, sea)

AsemaTyyppi

Paikan näytteenottotapaa kuvaava tyyppi, esim automaattinen sensorimittaus (luokittelu)

Code list of sampling method type of site, eg. automatic sensor station

/api/vesla/2.0/odata/AsemaTyyppi
/api/vesla/2.0/odata/AsemaTyyppi(1)
/api/vesla/2.0/odata/AsemaTyyppi(1)/Paikka
AsemaTyyppi_Id (Key) Int32 Asematyypin Id Station type Id
HydroTempoData String Kuuluu HydroTempon automaattiasemiin HydroTempo station
JarjNro Int32 Järjestysnumero Ordering number
Lyhenne String Asematyypin lyhenne Station type
Paikka Paikka
Selite String Asematyypin selite Station type description (in Finnish)
SeliteEng String Asematyypin selite englanniksi Station type description
SeliteRuo String

Determination

Määritykset

Codelist for determinations

/api/vesla/2.0/odata/Determination
/api/vesla/2.0/odata/Determination(3628)
/api/vesla/2.0/odata/Determination(3628)/Result_Wide
AlarmLimnicLower Double Limninen alahälytysraja Lower limit of alarm in limnic areas for data quality check
AlarmLimnicUpper Double Limninen ylähälytysraja Upper limit of alarm in limnic areas for data quality check
AlarmMarineLower Double Mariininen alahälytysraja Lower limit of alarm in marine areas for data quality check
AlarmMarineUpper Double Mariininen ylähälytysraja Upper limit of alarm in marine areas for data quality check
AnalysisMethod String Määritysmenetlmän kuvaus englanniksi Analysis method name
AnalysisMethodCode String Määritysmenetelmän lyhenne Analysis method code
Analyte String Suureen nimi englanniksi Analyte name
AnalyteCode String Suureen lyhenne Analyte code
AnalyteGroupId Byte Suureryhmän juokseva numero Analyte group id
DecimalCount Int32 Merkitsevien desimaalien lkm Number of significant desimals in the value of the determination
Determination_id (Key) Int32 Määrityksen juokseva numero Determination id (numerical code)
PretreatmentCodes String Määrityksen esikäsittelyjen lyhenteet Pretreatments codes
Pretreatments String Esikäsittelyjen kuvaus englanniksi Pretreatments description
Result_Wide Result_Wide
TimeChanged DateTime Muutosaika Date changed
Unit String Määrityksen yksikkö Unit of the determination

Haju

Aistinvaraisesti todettu näytteen haju (luokittelu)

Code list for odour dermination in water sample

/api/vesla/2.0/odata/Haju
/api/vesla/2.0/odata/Haju(1)
/api/vesla/2.0/odata/Haju(1)/VedenlNayte
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
Haju_Id (Key) Int32 Hajun koodi Odour code
Kayttaja String Käyttäjä User
Lyhenne String Haju Odour
Selite String Hajun selite Odour description (in Finnish)
SeliteEng String Hajun selite englanniksi Odour description
SeliteRuo String
VedenlNayte VedenlNayte

KoordLahde

Tieto siitä, onko tallennetut koordinaatit mitattu GPS-laitteella vai saatu muulla tavoin.

Code list for accuracy of position determination, with or without GPS

/api/vesla/2.0/odata/KoordLahde
/api/vesla/2.0/odata/KoordLahde(1)
/api/vesla/2.0/odata/KoordLahde(1)/Paikka
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
JarjNro Int32 Järjestysnumero Ordering number
Kayttaja String Käyttäjä User
KoordLahde_Id (Key) Int32 Koordinaattien lähteen juokseva numero Coordinates source id
Kuvaus String Koordinaattien lähteen kuvaus Coordinates source description (in Finnish)
KuvausEng String Kuvaus englanniksi Description
KuvausRuo String
Paikka Paikka
Selite String Koordinaattien lähteen koodi Coordinates source code
SeliteEng String Koordinaattien lähteenkuvaus englanniksi Coordinates source description
SeliteRuo String Koordinaattien lähteen kuvaus ruotsiksi Coordinates source description (in Swedish)

Lippu

Vedenlaatutulokseen tarvittaessa liitettävä tieto, jolla kuvataan tuloksen tarkkuutta tai laatua (luokittelu)

Code list for quality and accuracy information flags

/api/vesla/2.0/odata/Lippu
/api/vesla/2.0/odata/Lippu('C')
/api/vesla/2.0/odata/Lippu('C')/VedenlTulos
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
Kayttaja String Käyttäjä User
Lippu_Id (Key) String Lipputietona käytettävä merkki ( L, G, C, W tai näiden yhdistelmiä) Flad code
Selite String Lipputiedon selite Flag description (in Finnish)
SeliteEng String Lipputiedon selite englanniksi Flag decription
SeliteRuo String
VedenlTulos VedenlTulos

Maaritys

Määritykset

Code list for determinations (in Finnish)

/api/vesla/2.0/odata/Maaritys
/api/vesla/2.0/odata/Maaritys(3628)
/api/vesla/2.0/odata/Maaritys(3628)/VedenlTulos
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
EsiKasittKoodit String Määrityksen esikäsittelyjen koodit Pretreatments codes
EsikasittSelite String Määrityksen esikäsittelyjen selite Pretreatments description (in Finnish)
HalrajaLimnAla Double Limninen alahälyytysraja Lower limit of alarm in limnic areas for data quality check
HalrajaLimnYla Double Limninen ylähälyytysraja Upper limit of alarm in limnic areas for data quality check
HalrajaMarAla Double Mariininen alahälyytysraja Lower limit of alarm in marine areas for data quality check
HalrajaMarYla Double Mariininen ylähälyytysraja Upper limit of alarm in marine areas for data quality check
JarjNroJarvi Int32 Määrityksen järjestysnumero järvissä Ordering number of the determination for non-alphabetical order in lakes
JarjNroMeri Int32 Määrityksen järjestysnumero merellä Ordering number of the determination for non-alphabetical order in marine areas
JarjNroVirta Int32 Määrityksen järjestysnumero joissa Ordering number of the determination for non-alphabetical order in rivers
Kayttaja String Käyttäjä User
LyhytSelite String Määrityksen selite Determination description
Maaritys_id (Key) Int32 Määritys Id Determination id (numerical code)
MaaritysKoodi String Määrityskoodi Determination code
MaaritysMenKoodi String Määrityksen määritysmenetelmän koodi Analysis method code
MaaritysMenSelite String Määrityksen määritysmenetelmän selite Analysis method decription (in Finnish)
Parncc String Määrityksen Parncc koodi (vanhentunut koodisto) Old Parncc code of determination
PitkaSelite String Selite (pitkä) Description (long)
Ryhma Byte Suureryhmä Analyte group id
Suure_Id Int16 Suure Id Analyte ID
SuureKoodi String Suureen lyhenne Analyte code
SuureNimi String Suureen nimi Analyte name (in Finnish)
Tarkkuus Int32 Desimaalien lkm Number of significant desimals shown in value of the determinant
Vanhentunut String Vanhentunut Deternation which is not in use anymore
VedenlTulos VedenlTulos
Yks String Yksikkö Unit

MaaritysEng

/api/vesla/2.0/odata/MaaritysEng
/api/vesla/2.0/odata/MaaritysEng(Maaritys_id=3628,SuureKoodi='RA226 ',SuureNimi='Radium 226',Ryhma=10,Tarkkuus=0,HalrajaLimnAla=0d,HalrajaLimnYla=1000d,HalrajaMarAla=0d,HalrajaMarYla=1000d)
AikaMuutos DateTime
EsiKasittKoodit String
EsikasittSelite String
HalrajaLimnAla (Key) Double
HalrajaLimnYla (Key) Double
HalrajaMarAla (Key) Double
HalrajaMarYla (Key) Double
JarjNroJarvi Int16
JarjNroMeri Int16
JarjNroVirta Int16
Kayttaja String
Maaritys_id (Key) Int16
MaaritysMenKoodi String
MaaritysMenSelite String
Parncc String
Ryhma (Key) Byte
SuureKoodi (Key) String
SuureNimi (Key) String
Tarkkuus (Key) Int32
Yks String

MaaritysYhd

Määritysyhdistelmät, joihin kuhunkin on liitetty ne saman suureen eri menetelmillä tehdyt määritykset, joiden tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään

Set of determinations of analytes which can be combined

/api/vesla/2.0/odata/MaaritysYhd
/api/vesla/2.0/odata/MaaritysYhd(1)
/api/vesla/2.0/odata/MaaritysYhd(1)/MaaritysYhdMaaritys
MaaritysYhd_Id (Key) Int32 Määritysyhdistelmän juokseva numero Determination group Id
MaaritysYhdMaaritys MaaritysYhdMaaritys
Nimi String Määritysyhdistelmän nimi. Suureen nimi ja yhdistelmään kuuluvien määritysten esikäsittely- ja määritysmenetelmien koodit Determination group name (in Finnish)
NimiEng String Määritysyhditelmän nimi englanniksi Determination group name
SuureKoodi String Määritysyhdistelmän suureen lyhenne Determination group code

MaaritysYhdMaaritys

Tiettyyn määritysyhdistelmään kuuluva määritys

Code list for determination groups

/api/vesla/2.0/odata/MaaritysYhdMaaritys
/api/vesla/2.0/odata/MaaritysYhdMaaritys(MaaritysYhd_id=1,Maaritys_Id=2)
/api/vesla/2.0/odata/MaaritysYhdMaaritys(MaaritysYhd_id=1,Maaritys_Id=2)/MaaritysYhd
EsikasittKoodit String Määrityksen esikäsittelyjen koodit Pretreatment codes
Maaritys_Id (Key) Int32 Määrityksen numero (DB-numero) Determination id
MaaritysMenKoodi String Määrityksen määritysmenetlemän koodi Analysis method code
MaaritysYhd MaaritysYhd
MaaritysYhd_id (Key) Int32 Määritysyhdistelmän juokseva numero Determination group id

Naytteenotto

Yhdellä paikalla tiettynä aikana yhden laitoksen suorittama näytteenotto

Sampling occasion made by one organisation at one time

/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto
/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto(64040)
/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto(64040)/Paikka
/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto(64040)/VedenlNayte
/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto(64040)/YmpHavainto
/api/vesla/2.0/odata/Naytteenotto(64040)/Nlaitos
Aika DateTime Näytteenoton ajankohta päivämäärän ja tarvittaessa kellonajan tarkkuudella Sampling date (and time)
AikaLisays DateTime Lisäysaika Date added
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
AsemaKaynti_Id Int32
KayttajaLisays String Lisännyt käyttäjä User added
KayttajaMuutos String Muuttanut käyttäjä User changed
KoordErLat Decimal Latitudi (EUREF-FIN / WGS84) Latitude N (EUREF-FIN / WGS84)
KoordErLong Decimal Longitudi (EUREF-FIN / WGS84) Longitude E (EUREF-FIN / WGS84)
KoordErTmIta Int32 Itäkoordinaatti (ETRS-TM35FIN) East coordinate (ETRS-TM35FIN)
KoordErTmPohj Int32 Pohjoiskoordinaatti (ETRS-TM35FIN) North coordinate (ETRS-TM35FIN)
Koordsto String Sen koordinaatistojärjestelmän lyhenne missä koordinaatit on alunperin tallennettu Code of the coordinate system where coordinates where originally recorded
KoordYKIta Int32 Itäkoordinaatti vanhassa yhtenäiskoordinaatistossa East coord. in old YK/KKJ
KoordYKPohj Int32 Pohjoiskoordinaatti vanhassa yhtenäiskoordinaatistossa North coord. in old YK/KKJ
LippuNaytteenotto_Id Int32
Lisatieto String Yhteen näytteenottoon liittyvä kuvaileva lisätieto. Esim. näytteenottoon vaikuttaneet haitalliset tekijät tai maastossa tehdyt poikkeukselliset havainnot. Additional infomation related to the sampling
Naytteenotto_Id (Key) Int32 Näytteenotto id Sampling id
Nlaitos Nlaitos
Nlaitos_Id Int32 Näytteenottolaitoksen numero Sampling organisation id
Paikka Paikka
Paikka_Id Int32 Paikka id Site Id
TallentajaOrganis_Id Int32 Tallentajaorganisaatio Recorder by organisation
VedenlNayte VedenlNayte
YmpHavainto YmpHavainto

Nlaitos

Näytteenottolaitokset

Code list for sampling organisations (in Finnish)

/api/vesla/2.0/odata/Nlaitos
/api/vesla/2.0/odata/Nlaitos(0)
/api/vesla/2.0/odata/Nlaitos(0)/Naytteenotto
JarjNro Int32 Näytteenottolaitoksen järjestysnumero Ordering number of the sampling organization for non-alphabetical order
Naytteenotto Naytteenotto
Nimi String Näytteenottolaitoksen nimi Sampling organization name
Nlaitos_Id (Key) Int32 Näytteenottolaitoksen juokseva numero Sampling organization id
Nro String Näytteenottolaitoksen numerokoodi Numerical code of the sampling organization

Paikka

Paikka, josta näyte on otettu. Synonyymejä: havaintopaikka, näytteenottopaikka

Station list and position related information

/api/vesla/2.0/odata/Paikka
/api/vesla/2.0/odata/Paikka(1)
/api/vesla/2.0/odata/Paikka(1)/AsemaTyyppi
/api/vesla/2.0/odata/Paikka(1)/KoordLahde
/api/vesla/2.0/odata/Paikka(1)/Naytteenotto
/api/vesla/2.0/odata/Paikka(1)/YmpTyyppi
AikaLisays DateTime Lisäysaika Date added
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
AsemaTyyppi AsemaTyyppi
AsemaTyyppi_Id Int32 Asematyypin Id Station type Id
H_HelcomAlue_Id Int32 HELCOM alueen juokseva numero Helcom subbasin id
H_Kunta_Id Int32 Kunnan juokseva numero Municipality ID
H_Vesal_Id Int32 Vesialueen juokseva numero Water basin id
H_VesienhoitoAlue_Id Int32 Vesienhoitoalueen juokseva numero Water management area id
J_Jarvi_Id Int32 Järven id Lake Id
KayttajaLisays String Käyttäjä (lisännyt) User (who added)
KayttajaMuutos String Käyttäjä (muuttanut) User (who changed)
KoordErLat Decimal Latitudi (EUREF-FIN / WGS84) Latitude N (EUREF-FIN / WGS84)
KoordErLong Decimal Longitudi (EUREF-FIN / WGS84) Longitude E (EUREF-FIN / WGS84)
KoordErTmIta Int32 Itäkoordinaatti (ETRS-TM35FIN) East coordinate (ETRS-TM35FIN)
KoordErTmPohj Int32 Pohjoiskoordinaatti (ETRS-TM35FIN) North coordinate (ETRS-TM35FIN)
KoordLahde KoordLahde
KoordLahde_Id Int32 (Kenttä ei käytössä) (not in use)
KoordLat String Latitudi vanhassa KKJ järjestelmässä Latutude N in old KKJ
KoordLong String Longitudi vanhassa KKJ järjestelmässä Longitude E in old KKJ
Koordsto String Sen koordinaatistojärjestelmän lyhenne missä koordinaatit on alunperin tallennettu Code of the coordinate system where coordinates where originally recorded
KoordYkIta Int32 Itäkoordinaatti vanhassa yhtenäiskoordinaatistossa East coord. in old YK/KKJ
KoordYkPohj Int32 Pohjoiskoordinaatti vanhassa yhtenäiskoordinaatistossa North coord. in old YK/KKJ
Lisatieto String Paikan lisätieto Additional information related to site
Naytteenotto Naytteenotto
Nimi String Paikan nimi Site name
Paikka_Id (Key) Int32 Paikka id Site Id
Syvyys Decimal Paikan syvyys Depth of the site
Tarkkuus Int32 Näytteenottojen max etäisyys paikasta Max distance of samplings from site
Ulkomailla Int16 (Kenttä ei käytössä) (not in use)
V_Vesimuodostuma_Id Int32 Vesimuodostoman juokseva numero (3. suunnittelukausi) Water body id
VastuuViranomainen_Id Int32 Vastuuviranomainen id Environmental administration Id
YllapitajaOrganis_Id Int32 Ylläpitäjäorganisaation juokseva numero Admin organisation id
YmpTyyppi YmpTyyppi
YmpTyyppi_Id Int32 Paikan ympäristötyypin juokseva numero Environmental habitat id

Result_Wide

/api/vesla/2.0/odata/Result_Wide
/api/vesla/2.0/odata/Result_Wide(Sample_Id=6621,Determination_Id=1)
/api/vesla/2.0/odata/Result_Wide(Sample_Id=6621,Determination_Id=1)/Site_Wide
/api/vesla/2.0/odata/Result_Wide(Sample_Id=6621,Determination_Id=1)/Sampling
/api/vesla/2.0/odata/Result_Wide(Sample_Id=6621,Determination_Id=1)/Determination
AnalysisMethodCode String
AnalyteCode String
AnalyteName String
AnalyteNameFI String
Determination Determination
Determination_Id (Key) Int32
DeterminationCode String
DeterminationName String
DeterminationNameFI String
Flag String
PretreatmentCodes String
Sample_Id (Key) Int32
SampleDepth_m String
SampleDepthLower_m Decimal
SampleDepthUpper_m Decimal
Sampling Sampling
Sampling_id Int32
Site String
Site_Id Int32
Site_Wide Site_Wide
Time DateTimeOffset
Uncertainty Double
Unit String
Value Double

Sampling

Näytteenotot

Sampling occasion by one institute at one time

/api/vesla/2.0/odata/Sampling
/api/vesla/2.0/odata/Sampling(780989)
/api/vesla/2.0/odata/Sampling(780988)/Site_Wide
/api/vesla/2.0/odata/Sampling(780988)/Result_Wide
DecimalCount Int32 Ympäristöhavainnon arvon desimaalien lukumäärä Number of the significant desimals in the value of the environmental parameter
ParameterCode String Ympäristöhavainnon lyhenne Environmental parameter code
ParameterName String Ympäristöhavainnon nimi englanniksi Environmental parameter name
ParameterNameFI String Ympäristöhavainnon nimi suomeksi Environmental parameter name (in Finnish)
Result_Wide Result_Wide
Sampling_id (Key) Int32 Näytteenoton juokseva numero Sampling id
Site String Paikan nimi Site name
Site_Id Int32 Paikan juokseva numero Site id
Site_Wide Site_Wide
Time DateTimeOffset Näytteenottoaika Sampling date (and time)
Unit String Ympäristöhavainnon yksikkö Unit of the environmental parameter
Value Decimal Ympäristöhavainnon arvo Value of the environmental parameter

SarakeKuvaus

Tämän rajapinnan sarakkeiden kuvaukset

Descriptions of the columns in this interface

/api/vesla/2.0/odata/SarakeKuvaus
/api/vesla/2.0/odata/SarakeKuvaus(Taulu='TauluKuvaus',Nimi='KuvausSuomeksi')
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Sarakkeen nimi Column name
Taulu (Key) String Taulun nimi Table name
Tyyppi String Sarkkeen arvojen tietotyyppi The data type of the values in this column

Site_Wide

Paikat ja sijaintiin liittyvät tiedot (laaja)

Station list and position related information

/api/vesla/2.0/odata/Site_Wide
/api/vesla/2.0/odata/Site_Wide(1)
/api/vesla/2.0/odata/Site_Wide(1)/Result_Wide
/api/vesla/2.0/odata/Site_Wide(1)/Sampling
AdditionalInfo String Lisätieto (suomeksi) Additional information for site (in Finnish)
AdminOrganization String Ylläpitäjäorganisaatio (suomeksi) Admin organization (in Finnish)
CoordETRSTM35FIN_East Int32 Itäkoordinaatti (ETRS-TM35FIN) East coordinate (ETRS-TM35FIN)
CoordETRSTM35FIN_North Int32 Pohjoiskoordinaatti (ETRS-TM35FIN) North coordinate (ETRS-TM35FIN)
CoordEUREFFIN_WGS84_Lat Decimal Latitudi (EUREF-FIN / WGS84) Latitude (EUREF-FIN / WGS84)
CoordEUREFFIN_WGS84_Long Decimal Longitudi (EUREF-FIN / WGS84) Longitude (EUREF-FIN / WGS84)
CoordinateSystem String Sen koordinaatistojärjestelmän lyhenne missä koordinaatit on alunperin tallennettu Code of the coordinate system where coordinates where originally recorded
CoordMK_Lat String Latitudi vanhassa KKJ järjestelmässä Latutude in old KKJ
CoordMK_Long String Longitudi vanhassa KKJ järjestelmässä Longitude in old KKJ
CoordYKJ_East Int32 Itäkoordinaatti vanhassa yhtenäiskoordinaatistossa East coord. in old YK/KKJ
CoordYKJ_North Int32 Pohjoiskoordinaatti vanhassa yhtenäiskoordinaatistossa North coord. in old YK/ KKJ
DateAdded DateTimeOffset Lisäysaika Date added
DateChanged DateTimeOffset Muutosaika Date changed
Depth_m Decimal Paikan syvyys Depth of the site
EnvironmentType String Paikan ympäristötyyppi (joki, järvi, meri) (englanniksi) Habitat type of the site
HelcomCoastalArea String Helcom rannikkoalueen nimi Name of the Helcom subbasin and coastal area (in Finnish)
HelcomCoastalAreaCode Byte Helcom rannikkoalueen lyhenne Code of the Helcom subbasin and coastal area
HelcomSubbasin String Helcom alueen nimi (englanniksi) Name of the Helcom subbasin
HelcomSubbasinCode Byte Helcom alueen lyhenne Code of the Helcom subbasin
Lake String Järven nimi Name of the lake
LakeCode String Järven numero Numerical code of the lake
Municipal String Kunnan nimi Muncipal
Name String Paikan nimi Site name
Result_Wide Result_Wide
Sampling Sampling
Site_Id (Key) Int32 Paikan juokseva numero Site id
SiteRadius_m Int32 Paikan näytteenottojen maksimi etäisyys Max distance of samplings
Waterbasin String Vesistöalueen nimi Name of the water basin
WaterbasinCode String Vesistöalueen numero Code of the water basin
Waterbody String Vesimuodostuman nimi Name of the water body
WaterbodyCode String Vesimuodostuman numero Code of the water body
WaterbodyType String
WaterbodyType_Id Int32
WaterManagementArea String Vesienhoitoalueen nimi Name of the water management area
WaterManagementAreaCode String Vesienhoitoalueen lyhenne Code for the water management area

TauluKuvaus

Tämän rajapinnan taulujen kuvaukset

Descriptions of the tables in this interface

/api/vesla/2.0/odata/TauluKuvaus
/api/vesla/2.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')
/api/vesla/2.0/odata/TauluKuvaus('SarakeKuvaus')/SarakeKuvaukset
KuvausEnglanniksi String Kuvaus englanniksi Description in English
KuvausRuotsiksi String Kuvaus ruotsiksi Description in Swedish
KuvausSuomeksi String Kuvaus suomeksi Description in Finnish
Nimi (Key) String Taulun nimi Table name
SarakeKuvaukset SarakeKuvaus

Tutkl

Laitos, joka tekee vedenlaatumäärityksiä (tutkimuslaboratorio)

Code list for laboratories (in Finnish)

/api/vesla/2.0/odata/Tutkl
/api/vesla/2.0/odata/Tutkl(0)
/api/vesla/2.0/odata/Tutkl(0)/VedenlTulos
JarjNro Int32 Tutkimuslaboratorion järjestysnumero Ordering number of the laboratory for non-alphabetical order
Kaytossa String Käytössä In use
Nimi String Tutkimuslaboratorion nimi Laboratory name
Nro Int32 Tutkimuslaboratorion numerokoodi Numerical code of the laboratory
Tutkl_Id (Key) Int32 Tutkimuslaboratorion juokseva numero Laboratory id
VedenlTulos VedenlTulos

VedenlNayte

Tietyltä syvyydeltä (erillisnäyte) tai syvyysväliltä (kokoomanäyte) yhdellä tai useammalla näytteenottimella otettu, näyteastiaan laitettu vesinäyte

Water sample from one depth or depth interval

/api/vesla/2.0/odata/VedenlNayte
/api/vesla/2.0/odata/VedenlNayte(1)
/api/vesla/2.0/odata/VedenlNayte(1)/Haju
/api/vesla/2.0/odata/VedenlNayte(1)/Naytteenotto
/api/vesla/2.0/odata/VedenlNayte(1)/VedenlTulos
AikaLisays DateTime Lisäysaika Date added
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
Haju Haju
Haju_Id Int32 Näytteestä havaitun hajun lyhenne Odour code
KayttajaLisays String Lisännyt käyttäjä User added
KayttajaMuutos String Muuttanut käyttäjä User changed
Lisatieto String Näytteeseen liittyvä kuvaileva lisätieto Additional information related to water sample
Naytteenotto Naytteenotto
Naytteenotto_Id Int32 Näytteenoton juokseva numero. Ohjelman sisäiseen käyttöön. Sampling id
SyvyysAla Decimal Kokoomanäytteen näytteenottosyvyyden alaraja eli loppusyvyys ilmoitettuna metreinä veden pinnasta lähtien Lower depth in integrated water sample
SyvyysYla Decimal Erillisnäytteen näytteenottosyvyys tai kokoomanäytteen näytteenottosyvyyden yläraja eli alkusyvyys ilmoitettuna metreinä veden pinnasta lähtien Sample depth or upper depth in integrated water sample
VedenlNayte_Id (Key) Int32 Vedenlaatunäytteen juokseva numero. Ohjelman sisäiseen käyttöön. Water sample id
VedenlTulos VedenlTulos

VedenlTulos

Vedestä laboratoriossa tai havaintopaikalla (maastossa) tehdyn määrityksen tai mittauksen tulos

Results of determinations made in laboratory or in situ from water sample

/api/vesla/2.0/odata/VedenlTulos
/api/vesla/2.0/odata/VedenlTulos(VedenlNayte_Id=1,Maaritys_Id=17)
/api/vesla/2.0/odata/VedenlTulos(VedenlNayte_Id=1,Maaritys_Id=17)/Lippu
/api/vesla/2.0/odata/VedenlTulos(VedenlNayte_Id=1,Maaritys_Id=17)/VedenlNayte
/api/vesla/2.0/odata/VedenlTulos(VedenlNayte_Id=1,Maaritys_Id=17)/Tutkl
/api/vesla/2.0/odata/VedenlTulos(VedenlNayte_Id=1,Maaritys_Id=17)/Maaritys
AikaLisays DateTime Lisäysaika Date added
Arvo Double Vedenlaatunäytteestä tehdyn määrityksen tai mittauksen numeerinen tulos Value
Epavarmuus Double Laboratorion ilmoittama, mittaustulosten vaihtelua kuvaava tieto. Kertoo paljonko tulos voi poiketa todellisesta arvosta ylös- tai alaspäin. Ilmoitetaan samassa yksikössä kuin tuloksen arvo. Uncertainty
KayttajaLisays String Lisännyt käyttäjä User added
Lippu Lippu
Lippu_Id String Lipputietona käytettävä merkki ( L, G, C, W tai näiden yhdistelmiä) Flag code
Maaritys Maaritys
Maaritys_Id (Key) Int32 Määrityksen numero Determination id (numerical code)
Tutkl Tutkl
Tutkl_Id Int32 Määrityksen tai mittauksen tehneen tutkimuslaitoksen (tutkimuslaboratorion) numero Laboratory id
VedenlNayte VedenlNayte
VedenlNayte_Id (Key) Int32 Vedenlaatunäytteen juokseva numero. Ohjelman sisäiseen käyttöön. Water sample id

YmpHavainto

Havaintopaikalla näytteenoton yhteydessä tehdyn, senhetkisiä ympäristöolosuhteita kuvaavan mittauksen tai havainnon tulos.

Enviromental observations made during sampling

/api/vesla/2.0/odata/YmpHavainto
/api/vesla/2.0/odata/YmpHavainto(Naytteenotto_Id=2,YmpSuure_Id=1)
/api/vesla/2.0/odata/YmpHavainto(Naytteenotto_Id=2,YmpSuure_Id=1)/Naytteenotto
/api/vesla/2.0/odata/YmpHavainto(Naytteenotto_Id=2,YmpSuure_Id=1)/YmpSuure
Arvo Decimal Ympäristöhavainnon arvo Value of environmental parameter
Naytteenotto Naytteenotto
Naytteenotto_Id (Key) Int32 Näytteenoton juokseva numero Sampling id
YmpSuure YmpSuure
YmpSuure_Id (Key) Int32 Ympäristösuureen juokseva numero Environmental parameter id

YmpSuure

Suure, jonka arvo mitattu tai havaittu näytteenoton yhteydessä. Esim. mitattu kokonaissyvyys, näkösyvyys, jään paksuus tai lumen paksuus.

Code list for analytes of environmental observations

/api/vesla/2.0/odata/YmpSuure
/api/vesla/2.0/odata/YmpSuure(1)
/api/vesla/2.0/odata/YmpSuure(1)/YmpHavainto
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
ArvoMax Int32 Maksimiarvo Max value
ArvoMin Int32 Minimiarvo Min value
H_Suure_Id Int16 Suureen juokseva numero Analyte id
JarjNro Int32 Järjestysnumero Ordering number
Kayttaja String Käyttäjä User
SuureKoodi String Ympäristösuureen koodi Environmental parameter code
SuureNimi String Ympäristösuureen nimi Environmental parameter name (in Finnish)
SuureNimiEng String Ympäristösuureen nimi englanniksi Environmental parameter name
SuureNimiRuo String
Tarkkuus Int32 Ympäristösuureen arvon merkitsevien desimaalien määrä Number of significant desimals shown in the value
Yks String Ympäristösuureen yksikkö Envronmental parameter unit
YmpHavainto YmpHavainto
YmpSuure_Id (Key) Int32 Ympäristösuureen juokseva numero Environmental parameter id

YmpTyyppi

Paikan ympäristöä kuvaava tieto. Kertoo sijaitseeko paikka järvessä, joessa, merellä jne. (luokittelu).

Code list for station habitat types (like river, lake, sea)

/api/vesla/2.0/odata/YmpTyyppi
/api/vesla/2.0/odata/YmpTyyppi(10)
/api/vesla/2.0/odata/YmpTyyppi(10)/Paikka
AikaMuutos DateTime Muutosaika Date changed
Kayttaja String Käyttäjä User
Nimi String Ympäristötyypin nimi Habitat type name (in Finnish)
NimiEng String Ympäristötyypin nimi englanniksi Habitat type name
NimiRuo String
Paikka Paikka
SadePaikka Int32 Paikan näytteenottojen maksimietäisyys Max distance of sampling from site
Selite String Ympäristötyypin selite Habitat type description (in Finnish)
SeliteEng String Selite englanniksi Habitat type description
SeliteRuo String
SyvyysMax Int32 Maksimi paikan syvyys Max site depth
YmpTyyppi_Id (Key) Int32 Ympäristötyypin juokseva numero Habitat type id